Trst – Venecija – Verona – Padova od 10. do 14. aprila 2023.

1. DAN LOZNICA-ŠABAC Polazak u vecernjim časovima sa dogovorenog mesta (proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.
2. DAN TRST-OUTLET PALMANOVA-OKOLINA VENECIJE Jutarnji dolazak u Trst. Panoramski obilazak grada. U podnevnim časovima nastavak putovanja do tržnog centra i slobodno vreme za soping. U poslepodnevnim časovima nastavak putovanja do okoline Venecije– Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. DAN VERONA PADOVA Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni celodnevi izlet do Verone i Padove. Polazak za Padovu. Razgledanje grada, Trg Prato dela Vale jedan je od najvećih trgova u Italiji, Bazilike Svetog Antonija u kojoj se nalazi njegov grob i mnogobrojni Donatelovi radovi, setnja do centra grada i slobodno vremen. Nakon toga polazak za Veronu. Po dolasku u Veronu sledi organizovani obilazak gradskih znamenitosti Rimska arena, trg Bra, gradski trg, Julijina kuća.. Slobodno vreme.Povratak u hotel.
Noćenje
4. DAN VENECIJA Doručak. Napuštanje hotela i pakovanje stvari u autobus. Nakon toga slobodno vreme ili fakultativni izlet za Veneciju, odlazak do luke Punta Sabioni odakle brodom prelazimo u Veneciju. Po dolasku pešačka tura sa razgledanjem znamenitosti. Nakon toga slobodno vreme i u dogovoreno vreme sastanak grupe. Povratak za luku Punte Sabioni. Polazak za Šabac. Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske, sa usputnim pauzama i zadržavanjima radi graničnih formalnosti.
5. DAN ŠABAC-LOZNICA Dolazak u Šabac u pre podnevim časovima.

TRST

VENECIJA

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
-smeštaj u hotelu sa 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinetalni ili švedski sto) u okolini Venecije u 1⁄2 i 1/2+1 sobama;
-vanlinijski prevoz autobusom na relaciji prema programu;
-obilaske prema programu – Trst
-usluga predstavnika agencije-vodiča
-troškove realizacije programa
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
-međunarodno putno zdravstveno osiguranje;
-fakutativni izleti: Venecija ( povratna karta) 30 eura za odrasle, 25 eura za decu 2-12 godina; Verona /Padova 30 eura za odrasle, 25 eura za decu 2-12 godina,
-boravišnu taksu koja se plaća na licu mesta, u hotelima 3* 2 eura po danu/po osobi,
-individualne troškove putnika.
POPUSTI I DOPLATE:
-doplata za 1/1 sobu 40 eura ( radi se na upit)
-popust za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe u iznosu od 20 eura.
VAŽNE NAPOMENE
Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće. Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje
fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.
Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava.

Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine
trajanja obilaska, termina polaska…)
Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu agencija određuje mesta za pauzu i dužinu iste. U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta. Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja
istaknut u prostorijama agencije.
Cene su podložne promeni ukoliko dođe do promene mera prevoza usled Covid propisa.
Putnici su dužni da tokom putovanja obezbede maske i rukavice i poštuju zdravstvene propise u autobusu i na destinaciji.

VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA DUGA TRAVEL ŠABAC I YUTE
licenca OTP 38/2022 od 07.04.2022 kategorije A
cenovnik broj 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *